Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

ARAP   TILLI   SÖWDÜGIM DURASYŇ GELER LÄLE  GETIRMIŞ ÄR ÝANYNDA BELLIDIR
AŞYK   BOLMUŞAM GARA  REŇ  BOLAR. MALA  SERETMEZ ÝAGŞYSYN
AÝRYLDYM GEZEMEK BILEN MALYNA DEGMEZ ÝAR  EÝLÄR
AÝRYLMA GEÇER  SÖZI  JANYŇDAN MERT   BOLMAZ ÝARYŇ ÝAGŞYSYN
AT ÝANYNDA BELLIDIR GOLDA  BARY  BOLMLSA MEÝDAN  ÝOLUKSA ÝAR  GEREKDIR
BAGLAR, HEÝ GÖRÜLMEGEN ÝERDE NÄLER  GÖRÜNER ÝOLDAŞ   BOLAN
BARMY,  ÝARANLAR GÖZE  MYHMANDYR NÄME SEN ÝÖR  BILÄNI 
BAŞ  ÜSTÜNE GÖZEL SEN PAŞ EDER SENI ÝÖRMELI  BOLDY
BOLAR SEN GIDIJI  BOLMA SATAŞDYM ÝYKMAÝAN  ÄRDEN
BOÝLARYŇA GUL  BOLGUL SARP  EÝLEÝIR  AŞYNY YZLAMAÝAN  BOLARMY?
BOŞ   GITMEK HASAR  DAGY SAZYNA   DEGMEZ ZAT ÝAGŞY
BU DERDI HATYN  NÄBILSIN SOŇUDAGY ZOR  BOLAR
BU  GÜN HER ÝANA SÖWÜŞ BILE
DAG SAÝAR JANYNA DEGMEZ SIL BILÄNI
DAŞ DÖKER JANAN  BOLARMY? IL  BILÄNI
DAŞY  SYNDYRAR JOŞ  OLMASYN ILI  GÖZLÄR
DELALAT ÝAGŞY KEREM  ISLÄRIN IL ÝAGŞY
DEPE NEDIR, DÜZ NEDIR KÖÝMÄN   ÝIGID UÇA  BILMEN   NEÝLÄÝIN
DERT OLDY KÖP BOLSA UÝAT EÝLEÝIRN
DÖNDI ÇATYP BOLMAÝAR

ÝAR    EÝLÄR


Akyl bolsaň, ýagşylara hemdem  bol,

Akmak özün nadan bile ýar eýlär,

Hak aşyklar näzli ýaryň jemalyn,

Bir görsem diýp, gije-gündiz zar eýlär.


Syrdaş bolsa, syrym aýdardym  merde,

Kerwen  ýatabilmez  gorkuly  ýerde,

Uly namyslarda, ýaramaz derde,

Namart öýde sähel işi ar eýlär.


Namart gussasyndan galyp men derde,

Köňlüm arman tapmaz bir pynhan ýerde,  

Maly köp diýp, myhman bolma namarda,

Jomart her çent pakyr bolsa, bar eýlär.


Namart öz öýünde merde söz aýdar,

Kär eýlemez hakyň tanapyn dartar,

Goç ýigit mal tapsa, hümmeti artar,

Namart peýda tapsa, köňlün dar eýlär.


Magtymguly, imdi özüňni gözle,

Ýagşyny  taryplap, ýamany düzle.

Az iýip, az uklap, ýene az sözle,

Köp söz seni il içinde har eýlär.