Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

ARAP   TILLI   SÖWDÜGIM DURASYŇ GELER LÄLE  GETIRMIŞ ÄR ÝANYNDA BELLIDIR
AŞYK   BOLMUŞAM GARA  REŇ  BOLAR. MALA  SERETMEZ ÝAGŞYSYN
AÝRYLDYM GEZEMEK BILEN MALYNA DEGMEZ ÝAR    EÝLÄR
AÝRYLMA GEÇER  SÖZI  JANYŇDAN MERT   BOLMAZ ÝARYŇ ÝAGŞYSYN
AT ÝANYNDA BELLIDIR GOLDA  BARY  BOLMLSA MEÝDAN  ÝOLUKSA ÝAR  GEREKDIR
BAGLAR, HEÝ GÖRÜLMEGEN ÝERDE NÄLER  GÖRÜNER ÝOLDAŞ   BOLAN
BARMY,  ÝARANLAR GÖZE  MYHMANDYR NÄME SEN ÝÖR  BILÄNI 
BAŞ  ÜSTÜNE GÖZEL SEN PAŞ EDER SENI ÝÖRMELI  BOLDY
BOLAR SEN GIDIJI  BOLMA SATAŞDYM ÝYKMAÝAN  ÄRDEN
BOÝLARYŇA GUL  BOLGUL SARP  EÝLEÝIR  AŞYNY YZLAMAÝAN  BOLARMY?
BOŞ   GITMEK HASAR  DAGY SAZYNA   DEGMEZ ZAT ÝAGŞY
BU DERDI HATYN  NÄBILSIN SOŇUDAGY ZOR  BOLAR
BU  GÜN HER ÝANA SÖWÜŞ BILE
DAG SAÝAR JANYNA DEGMEZ SIL BILÄNI
DAŞ DÖKER JANAN  BOLARMY? IL  BILÄNI
DAŞY  SYNDYRAR JOŞ  OLMASYN ILI  GÖZLÄR
DELALAT ÝAGŞY KEREM  ISLÄRIN IL ÝAGŞY
DEPE NEDIR, DÜZ NEDIR KÖÝMÄN   ÝIGID UÇA  BILMEN   NEÝLÄÝIN
DERT OLDY KÖP BOLSA UÝAT EÝLEÝIRN
DÖNDI ÇATYP BOLMAÝAR

IL ÝAGŞY


Adam bolup adam gadryn bilmeýen,

Andan ki bir otlap ýören mal ýagşy,

Sözlegende söz  manysyn  bilmeýen,

Andan ki bir gepläp bilmez lal ýagşy.


Hudaýym  sakasyn  şerden,  gahardan,

Minnetli aş ajy bolar zäherden,

Her bir ýerde bir bazarsyz şäherden,

Andan ki bir gurap ýatan çöl ýagşy.


Her kimiň özüne Müsürdir jaýy,

Ýadyndan  çykmaýyr  baýramy, toýy,

Jan saglygyň bolmaz hiç deňi-taýy,

Agşam ýatyp, ertir şükrün kyl ýagşy.


Bir  biwepa ýara gülüp bakandan,

Şirin jany yşk oduna ýakandan,

Ýat illerde mysapyrlyk çekenden,

Ursa, sökse, horlasa-da il ýagşy.


Magtymguly, söz  sözlegil  her   bapdan,

Bu dünýä tutdurmaz, çüýrükdir düýpden,

Märekede soňy gelmez bet gepden —

Andan ki bir şowlap ösen ýel ýagşy.