Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

ARAP   TILLI   SÖWDÜGIM DURASYŇ GELER LÄLE  GETIRMIŞ ÄR ÝANYNDA BELLIDIR
AŞYK   BOLMUŞAM GARA  REŇ  BOLAR. MALA  SERETMEZ ÝAGŞYSYN
AÝRYLDYM GEZEMEK BILEN MALYNA DEGMEZ ÝAR  EÝLÄR
AÝRYLMA GEÇER  SÖZI  JANYŇDAN MERT   BOLMAZ ÝARYŇ ÝAGŞYSYN
AT ÝANYNDA BELLIDIR GOLDA  BARY  BOLMASA MEÝDAN  ÝOLUKSA ÝAR  GEREKDIR
BAGLAR, HEÝ GÖRÜLMEGEN ÝERDE NÄLER  GÖRÜNER ÝOLDAŞ   BOLAN
BARMY,  ÝARANLAR GÖZE  MYHMANDYR NÄME SEN ÝÖR  BILÄNI 
BAŞ  ÜSTÜNE GÖZEL SEN PAŞ EDER SENI ÝÖRMELI  BOLDY
BOLAR SEN GIDIJI  BOLMA SATAŞDYM ÝYKMAÝAN  ÄRDEN
BOÝLARYŇA GUL  BOLGUL SARP  EÝLEÝIR  AŞYNY YZLAMAÝAN  BOLARMY?
BOŞ   GITMEK HASAR  DAGY SAZYNA   DEGMEZ ZAT ÝAGŞY
BU DERDI HATYN  NÄBILSIN SOŇUDAGY ZOR  BOLAR
BU  GÜN HER ÝANA SÖWÜŞ BILE
DAG SAÝAR JANYNA DEGMEZ SIL BILÄNI
DAŞ DÖKER JANAN  BOLARMY? IL  BILÄNI
DAŞY  SYNDYRAR JOŞ  OLMASYN ILI  GÖZLÄR
DELALAT ÝAGŞY KEREM  ISLÄRIN IL ÝAGŞY
DEPE NEDIR, DÜZ NEDIR KÖÝMÄN   ÝIGID UÇA  BILMEN   NEÝLÄÝIN
DERT OLDY KÖP BOLSA UÝAT EÝLEÝIRN
DÖNDI KÖÝMÄN   ÝIGIDE ÇATYP BOLMAÝAR

BOLAR SEN


Belent daglar, beýikligňe buýsanma,

Göweçde suw bolan zer dek bolar sen,

Tereň derýa, haýbatyňa guwanma,

Wagtyň  ýetse, guryp, ýer dek bolar sen.


Daglaryň  arslany, babyr-peleňi,

Ahyry deň bolar  pil, peşe jeňi,

Jeýhun derýasynyň, Niliň näheňi,

Gulagyna urlan har dek bolar sen.


Kyýamatdan bir söz diýdim baýakda,

Garaw bardyr ýersiz urlan taýakda,

Zalymlar har bolar, galar aýakda,

Garyp, sen ýyglama, şir dek bolar sen.


Ýagşylar ýanynda ýörgül sen özüň,

Dür bolsun daýyma, sözlegen sözüň,

Alymlara uýsaň açylar gözüň.

Jahyllara uýsaň, ker dek bolar sen.


Magtymguly, garap sözle daşьщny,

Jaýyn bilip sarp et, bolsa aşyňny,

Kämil tapsaň, goý iolunda başьщny,

Är ýaňynda gezseň, är dek bolar sen.