Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

ARAP   TILLI   SÖWDÜGIM DURASYŇ GELER LÄLE  GETIRMIŞ ÄR ÝANYNDA BELLIDIR
AŞYK   BOLMUŞAM GARA  REŇ  BOLAR. MALA  SERETMEZ ÝAGŞYSYN
AÝRYLDYM GEZEMEK BILEN MALYNA DEGMEZ ÝAR  EÝLÄR
AÝRYLMA GEÇER  SÖZI  JANYŇDAN MERT   BOLMAZ ÝARYŇ ÝAGŞYSYN
AT ÝANYNDA BELLIDIR GOLDA  BARY  BOLMASA MEÝDAN  ÝOLUKSA ÝAR  GEREKDIR
BAGLAR, HEÝ GÖRÜLMEGEN ÝERDE NÄLER  GÖRÜNER ÝOLDAŞ   BOLAN
BARMY,  ÝARANLAR GÖZE  MYHMANDYR NÄME SEN ÝÖR  BILÄNI 
BAŞ  ÜSTÜNE GÖZEL SEN PAŞ EDER SENI ÝÖRMELI  BOLDY
BOLAR SEN GIDIJI  BOLMA SATAŞDYM ÝYKMAÝAN  ÄRDEN
BOÝLARYŇA GUL  BOLGUL SARP  EÝLEÝIR  AŞYNY YZLAMAÝAN  BOLARMY?
BOŞ   GITMEK HASAR  DAGY SAZYNA   DEGMEZ ZAT ÝAGŞY
BU DERDI HATYN  NÄBILSIN SOŇUDAGY ZOR  BOLAR
BU  GÜN HER ÝANA SÖWÜŞ BILE
DAG SAÝAR JANYNA DEGMEZ SIL BILÄNI
DAŞ DÖKER JANAN  BOLARMY? IL  BILÄNI
DAŞY  SYNDYRAR JOŞ  OLMASYN ILI  GÖZLÄR
DELALAT ÝAGŞY KEREM  ISLÄRIN IL ÝAGŞY
DEPE NEDIR, DÜZ NEDIR KÖÝMÄN   ÝIGID UÇA  BILMEN   NEÝLÄÝIN
DERT OLDY KÖP BOLSA UÝAT EÝLEÝIRN
DÖNDI ÇATYP BOLMAÝAR

GÖZEL SEN


Gün hanjary gökden ýere inende,

Güne garşy dogan aýy gözel sen,

Usta Japar işi, senjap jüpbesi,

Ispyhanda gurlan ýaýy gözel sen!


Saçbagyň ujunyň simdir  işmesi,

Üstünden ýol düşse, kyndyr aşmasy,

Agzyň aby-haýýat, Zemzem  çeşmesi,

Aýnalbaky suwnuň laýy gözel sen!


Gyzyl diýsem — gyzyl,  al diýsem — al,

Hindistanda-şeker Bulgarda — bal sen,

Yşk bilen açylgan bir täze gül sen,

Ýusup-Züleýhanyň taýy gözel sen!


Her kim güýçli bolsa, oňa pir diýrler,

Dertli guluň dermanyny biýr Diýrler,

Gawunyň  gowusyn şagal iýr diýrler,

Ykbally bendäniň  paýy gözel sen.


Owazyn Çyn-Maçyn, daglar aşasy,

Seni görenleriň  akly çaşasy,

Hindistanyň reňkli gyzyl meşesi,

Suraýy çilimniň naýy gözel sen.


Magtymguly, hakdan syryn gizlese,

Dişini uşadyn, ýalan sözlese,

Owalda, ahyrda eýäm gözlese,

Garyp biçäräniň paýy gözel sen.