Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

ARAP   TILLI   SÖWDÜGIM DURASYŇ GELER LÄLE  GETIRMIŞ ÄR ÝANYNDA BELLIDIR
AŞYK   BOLMUŞAM GARA  REŇ  BOLAR. MALA  SERETMEZ ÝAGŞYSYN
AÝRYLDYM GEZEMEK BILEN MALYNA DEGMEZ ÝAR  EÝLÄR
AÝRYLMA GEÇER  SÖZI  JANYŇDAN MERT   BOLMAZ ÝARYŇ ÝAGŞYSYN
AT ÝANYNDA BELLIDIR GOLDA  BARY  BOLMASA MEÝDAN  ÝOLUKSA ÝAR  GEREKDIR
BAGLAR, HEÝ GÖRÜLMEGEN ÝERDE NÄLER  GÖRÜNER ÝOLDAŞ   BOLAN
BARMY,  ÝARANLAR GÖZE  MYHMANDYR NÄME SEN ÝÖR  BILÄNI 
BAŞ  ÜSTÜNE GÖZEL SEN PAŞ EDER SENI ÝÖRMELI  BOLDY
BOLAR SEN GIDIJI  BOLMA SATAŞDYM ÝYKMAÝAN  ÄRDEN
BOÝLARYŇA GUL  BOLGUL SARP  EÝLEÝIR  AŞYNY YZLAMAÝAN  BOLARMY?
BOŞ   GITMEK HASAR  DAGY SAZYNA   DEGMEZ ZAT ÝAGŞY
BU DERDI HATYN  NÄBILSIN SOŇUDAGY ZOR  BOLAR
BU  GÜN HER ÝANA SÖWÜŞ BILE
DAG SAÝAR JANYNA DEGMEZ SIL BILÄNI
DAŞ DÖKER JANAN  BOLARMY? IL  BILÄNI
DAŞY  SYNDYRAR JOŞ  OLMASYN ILI  GÖZLÄR
DELALAT ÝAGŞY KEREM  ISLÄRIN IL ÝAGŞY
DEPE NEDIR, DÜZ NEDIR KÖÝMÄN   ÝIGID UÇA  BILMEN   NEÝLÄÝIN
DERT OLDY KÖP BOLSA UÝAT EÝLEÝIRN
DÖNDI ÇATYP BOLMAÝAR

SATAŞDYM


Säher wagty seýran edip gezerkäm,

Ajap menzil, ajap jaýa sataşdym,

Ugrum  bilmeý, ýoldan-ýola azarkam,

Hup mekana, hup saraýa sataşdym.


Ustasyz işlenen, kirşsiz gatylan,

Gymmatsyz satylan, elsiz tutulan,

Gol degmeý çekilen, oksuz atylan,

Çillesiz gurulan ýaýa sataşdym.


Niçe dostlar bilen seýranda eken,

Hatardan azaşdym, kerwende eken,

Jandan umyt üzüp, haýranda eken,

Ýyldyzdan ýol ýasap, aýa sataşdym.


Köňlüm gitdi, dostlar içen şerbetde,

Olar ýüz sapada men müň hasretde,

Aýrylyp näzliden, galdym gurbatda,

Çeşmeden suw istäp, çaýa sataşdym.


Ne tende kuwwat bar, ne içde jan bar,

Bu işde ne sut bar, bilmen, zyýan bar,

Ne hasap, ne hesip, ne belli san bar,

Kişi bilmez, ne söwdaýa sataşdym.


Başa baglap diwanalyk kemendin,

Segredip ýetişdim yşkyň semendin,

Al şeraba el uzatdym, emendim

Durusyn içmişler,  laýa sataşdym.


Magtymguly diýrler meniň adyma,

Bir ah ursam, älem ýanar oduma?

Eý ýaranlar, kim ýetişer dadyma?

Başym çykmaz ne gowgaýa sataşdym.