Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

**Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AÝRYLDYM GÖZEL SEN ZAT ÝAGŞY UÝAT EÝLEÝIR
AÝRYLMA GEZEMEK BILEN ZOR  BOLAR LÄLE  GETIRMIŞ
AT ÝANYNDA BELLIDIR GIDIJI  BOLMA IL  BILÄNI HATYN  NÄBILSIN
ATÇA BOLMAZ DAG SAÝAR IL ÝAGŞY HASAR  DAGY
AŞYK   BOLMUŞAM DAŞ DÖKER ILI  GÖZLÄR  HER ÝANA
ARAP   TILLI   SÖWDÜGIM DAŞY  SYNDYRAR MALA  SERETMEZ ÄR ÝANYNDA BELLIDIR
BAGLAR, HEÝ  DEPE NEDIR, DÜZ NEDIR MALYNA DEGMEZ KEREM  ISLÄRIN
BARMY,  ÝARANLAR DELALAT ÝAGŞÝ MEÝDAN  ÝOLUKSA KÖP BOLSA
BAŞ  ÜSTÜNE DERT OLDY MERT   BOLMAZ KÖÝMÄN   ÝIGIDE
BOÝLARYŇA DURASYŇ GELER NÄLER  GÖRÜNER NÄME SEN
BOŞ   GITMEK DÖNDI GARA  REŇ  BOLAR. JANYNA DEGMEZ
BOLAR SEN ÝAR    EÝLÄR SATAŞDYM JANAN  BOLARMY?
BU  GÜN ÝAR  GEREKDIR SAZYNA   DEGMEZ JOŞ  OLMASYN
BU DERDI ÝARYŇ ÝAGŞYSYN SARP  EÝLEÝIR  AŞYNY YZLAMAÝAN  BOLARMY?
GEÇER  SÖZI  JANYŇDAN    ÝAGŞYSYN SIL BILÄNI ÇATYP BOLMAÝAR
GOLDA  BARY  BOLMLSA ÝOLDAŞ   BOLAN SIL  GALMAZ SOŇUDAGY
GÖRÜM  GÖRÜLMEGEN ÝERDE ÝÖR  BILÄNI SÖWÜŞ BILE
GÖZE  MYHMANDYR ÝÖRMELI  BOLDY PAŞ EDER SENI
GUL  BOLGUL ÝYKMAÝAN  ÄRDEN UÇA  BILMEN   NEÝLÄÝIN
KEREM  ISLÄRIN

Owal başda, kadyr alla,

Senden bir kerem islärin.

Badam gabak, alma ýaňak,

Bir zyba senem islärin.


Taňry bermese nädäli?

Baş alyp, nirä gideli?

Oturyp-turşy  edaly,

Gaşlary galam islärin.


Özüne hormat getiren,

Äriniň hyzmatyn bitiren,

Gaşyny çytman oturan,

Gözleri gülen islärin.


Pyragy, geldim jahana,

Bir ýar bergil akly-dana,

Duşdum üm bilmez nadana,

Bir gadrym bilen islärin.