Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

ARAP   TILLI   SÖWDÜGIM DURASYŇ GELER LÄLE  GETIRMIŞ ÄR ÝANYNDA BELLIDIR
AŞYK   BOLMUŞAM GARA  REŇ  BOLAR. MALA  SERETMEZ ÝAGŞYSYN
AÝRYLDYM GEZEMEK BILEN MALYNA DEGMEZ ÝAR  EÝLÄR
AÝRYLMA GEÇER  SÖZI  JANYŇDAN MERT   BOLMAZ ÝARYŇ ÝAGŞYSYN
AT ÝANYNDA BELLIDIR GOLDA  BARY  BOLMASA MEÝDAN  ÝOLUKSA ÝAR  GEREKDIR
BAGLAR, HEÝ GÖRÜLMEGEN ÝERDE NÄLER  GÖRÜNER ÝOLDAŞ   BOLAN
BARMY,  ÝARANLAR GÖZE  MYHMANDYR NÄME SEN ÝÖR  BILÄNI 
BAŞ  ÜSTÜNE GÖZEL SEN PAŞ EDER SENI ÝÖRMELI  BOLDY
BOLAR SEN GIDIJI  BOLMA SATAŞDYM ÝYKMAÝAN  ÄRDEN
BOÝLARYŇA GUL  BOLGUL SARP  EÝLEÝIR  AŞYNY YZLAMAÝAN  BOLARMY?
BOŞ   GITMEK HASAR  DAGY SAZYNA   DEGMEZ ZAT ÝAGŞY
BU DERDI HATYN  NÄBILSIN SOŇUDAGY ZOR  BOLAR
BU  GÜN HER ÝANA SÖWÜŞ BILE
DAG SAÝAR JANYNA DEGMEZ SIL BILÄNI
DAŞ DÖKER JANAN  BOLARMY? IL  BILÄNI
DAŞY  SYNDYRAR JOŞ  OLMASYN ILI  GÖZLÄR
DELALAT ÝAGŞY KEREM  ISLÄRIN IL ÝAGŞY
DEPE NEDIR, DÜZ NEDIR KÖÝMÄN   ÝIGID UÇA  BILMEN   NEÝLÄÝIN
DERT OLDY KÖP BOLSA UÝAT EÝLEÝIRN
DÖNDI ÇATYP BOLMAÝAR

GÖZE  MYHMANDYR


Gara daşdan gara gyly saýlan göz,

Çöňňeler görejiň, göze myhmandyr.

Gelen aş diýp gelmez, turşutmagyl  ýüz,

Nana  mähtäç däldir, söze myhmaldy.


Agyrdar heňňamlar, uzakdyr ýollar,

Soraşsa ýigitler, sözleşse tiller,

Baharda açylan reňbe-reň güller,

Bir pasyl açylar, ýaza myhmandyr.


Ne azym hünärler, ne syrly işler,

Ne howaly baglar, belent agaçlar,

Altmyş elwan, ýetmiş dürli iýmişler,

Agaçdan  aýrylar,  güýze  myhmandyr.


Ýigidiň bolmasa ýaragy, aty,

Şony belli biliň, ýokdur gaýraty!

Gojaldykça, gider süwdüň  kuwwaty,

Ýigitligiň zory dyza myhmandyr.


Haky ýada salsaň hakdan gorkyňa,

Şeýtan ara düşer, goýmaz erkiňe,

Guba  juwan,  guwanmagyl görküňe,

Gojalar sen, görküň ýüze myhmandyr


Magtymguly aýdar, iller, özüm-de,

Ölüm  ýadymdadyr,  gorky  gözümde,

Her niçe ýaşasaň ýeriň ýüzünde,

Adam ogly bäş gün duza myhmandyr.