Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGLARYN BIR PERI HAL LEÝLI TEŞNIT
AL  SENEM! DERDIŇDEN MARAL GELDI TOMOGULY
AÇYLMAZMY? EGLENME MELUL OLUR SEN? TIRKEME
BAGA SEÝLE EÝLEDI MEŇZÄR TÜNI  DERÝA
BAGBAN EDEÝIN GALMADY NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ ILLERINE
BARA  BILMEDIM GARA GÖZLERIŇ NE BOLDY? ÝANDYM
BARA  BILMEDIM GARYBYM NEÝLÄÝIN? ÝARYŇ GÜLI GELDI, ÖZI GELMEDI
BEGLER GALMADY KAÝDA  BARAR  SEN? ÝARYM  GELMEDI?
BOLARMY? GEDASYDYR ONDA ÝAR AGLAR ÝANDYRMA BEÝLE
BILE BILMEDIM GELER  SALLANA SARYÝA ÝERLERE
BILMEDIM GETIR SAPA  GELIP  SEN Ýoluma
BILMEGINÇÄ GÜZER EÝLEME SENEMIŇ ÝOK MENIŇ
BIÇÄRE JANLARYM SOWRALDY YNJYTMA

TOMOGALY


Aşyk bolup, ýar jebrini çekmegen,

Onuň aşyklygyna ygtybar olmaz,

Ýar ýolunda gözde ýaşyn dökmegen,

Onuň syry ile äşikär olmaz.


Hoşwagt ömrüň köýüp-ýanyp ötürme,

Çaşyrma aklyňy, pähmiň  ýitirme,

Gel, dostum, köňlüňe gaýgy getirme,

Zamanyň hemişe beýle dar olmaz.


Jyda boldum diýip, bolma hasratda,

Enşalla, sag men, bolma külpetde,

Götergil başyňy, bolgul söhbetde,

Bilbil gülüň degresinde har olmaz.


Perwana dek özüň oda salmaýan,

Mansur deýin analhak diýp ölmeýen,

Ysmagyl dek özün gurban kylmaýan,

Aşyk men diýgende, ygtybar olmaz.


Senem aýdar iýme gaýgy-hijrýany,

Yşk derdiniň bolmaz eken dermany,

Bir gün sowurarlar ajal harmany,

Bu  dünýä hiç kime wepadar olmaz.