Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGLARYN BIR PERI HAL LEÝLI TEŞNIT
AL  SENEM! DERDIŇDEN MARAL GELDI TOMOGULY
AÇYLMAZMY? EGLENME MELUL OLUR SEN? TERKEME
BAGA SEÝLE EÝLEDI MEŇZÄR TÜNI  DERÝA
BAGBAN EDEÝIN GALMADY NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ ILLERINE
BARA  BILMEDIM GARA GÖZLERIŇ NE BOLDY? ÝANDYM
GELEMEN GARYBYM NEÝLÄÝIN? ÝARYŇ GÜLI GELDI, ÖZI GELMEDI
BEGLER GALMADY KAÝDA  BARAR  SEN? ÝARYM  GELMEDI?
BOLARMY? GEDASYDYR ONDA ÝAR AGLAR ÝANDYRMA BEÝLE
BILE BILMEDIM GELER  SALLANA SARYÝA ÝERLERE
BILMEDIM GETIR SAPA  GELIP  SEN Ýoluma
BILMEGINÇÄ GÜZER EÝLEME SENEMIŇ ÝOK MENIŇ
BIÇÄRE JANLARYM SOWRALDY YNJYTMA

NE BOLDY?


Sadagan, bolaýyn, aý Gülnahal jan,

Şirwana-Şamaha barsaň ne boldy?

Senden özge  ýokdur hiç meniň arkam,

Bu garyp halymdan sorsaň ne boldy?


Kyrk gün boldy, gitdi Şirwan-Şamaha,

Meni goýdy eda bolmaz bir daga.

Garga-zaglar gonmaz burun çarbaga,

Bagbanyma habar berseň, ne boldy?


Senden özge hemdemim ýok, kişim ýok,

Ülpetým-mähremim, deňim-duşum ýok,

Ýardan gaýry hiç bir köňül hoşum ýok,

Maňa-bir maslahat berseň, ne boldy?


Men täk oturaýyn munda sargaryp;

Sen tapmasaň bolmaz, ýarym agtaryp,

Meniň üçin ýüz müň ýola ýalbaryp,

Aýagyna başyň goýsaň ne boldy?


Şasenem diýr, ölür wagtym ýetişdi,

Bu gün ýar hyýaly ýadyma düşdi,

Ýar bilen ýörän ýol gözümden uçdy,

Garybym getirip berseň, ne boldy?