Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGLARYN BIR PERI HAL LEÝLI TEŞNIT
AL  SENEM! DERDIŇDEN MARAL GELDI TOMOGULY
AÇYLMAZMY? EGLENME MELUL OLUR SEN? TERKEME
BAGA SEÝLE EÝLEDI MEŇZÄR TÜNI  DERÝA
BAGBAN EDEÝIN GALMADY NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ ILLERINE
BARA  BILMEDIM GARA GÖZLERIŇ NE BOLDY? ÝANDYM
GARYBYM NEÝLÄÝIN? ÝARYŇ GÜLI GELDI, ÖZI GELMEDI
BEGLER GALMADY KAÝDA  BARAR  SEN? ÝARYM  GELMEDI?
BOLARMY? GEDASYDYR ONDA ÝAR AGLAR ÝANDYRMA BEÝLE
BILE BILMEDIM GELER  SALLANA SARYÝA ÝERLERE
BILMEDIM GETIR SAPA  GELIP  SEN Ýoluma
BILMEGINÇÄ GÜZER EÝLEME SENEMIŇ ÝOK MENIŇ
BIÇÄRE JANLARYM SOWRALDY YNJYTMA

JANLARYM


Joşaýyn-joşaýyn, gaýnap joşaýyn,

Yşkyň ody ýaman eken, janlarym,

Garyp gelse, Sensm jana goşaýyn,

Yşkyň ody ýaman eken janlarym.


Neçün estden giden wagtym ölmedim,

Öz başyma gelmeginçe bilmedim.

Görgeç any, gan ýygladym, gülmedim,

Yşkyň ody ýaman eken janlarym.


Baryň kazy bilsi müfti getiriň,

Wezir-wekil, şahyt bolup oturyň,

Aşyklary myradyga ýetiriň,

Yşkyň ody ýaman eken janlarym.


Gahba pelek bize saldy ýüz gamy,

Köňlümden çykmady derdi-elemi,

Garybyna tabşyryňlar Senemi,

Yşkyň ody ýaman eken janlarym.


Şaapbasam, kylgan işim melamat,

Başyma galmasyn karzy-kyýamat,

Tizräk gutulsam andan salamat,

Yşkyň ody ýaman eken janlarym.