Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGLARYN BIR PERI HAL LEÝLI TEŞNIT
AL  SENEM! DERDIŇDEN MARAL GELDI TOMOGULY
AÇYLMAZMY? EGLENME MELUL OLUR SEN? TERKEME
BAGA SEÝLE EÝLEDI MEŇZÄR TÜNI  DERÝA
BAGBAN EDEÝIN GALMADY NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ ILLERINE
BARA  BILMEDIM GARA GÖZLERIŇ NE BOLDY? ÝANDYM
GELEMEN GARYBYM NEÝLÄÝIN? ÝARYŇ GÜLI GELDI, ÖZI GELMEDI
BEGLER GALMADY KAÝDA  BARAR  SEN? ÝARYM  GELMEDI?
BOLARMY? GEDASYDYR ONDA ÝAR AGLAR ÝANDYRMA BEÝLE
BILE BILMEDIM GELER  SALLANA SARYÝA ÝERLERE
BILMEDIM GETIR SAPA  GELIP  SEN Ýoluma
BILMEGINÇÄ GÜZER EÝLEME SENEMIŇ ÝOK MENIŇ
BIÇÄRE JANLARYM SOWRALDY YNJYTMA

BOLARMY?


Söwer ýaryndan aýrylyp,

Ýörmeklik rowa bolarmy?

Gözel ýaryň pyrakynda,

Gezmeklik rowa bolarmy?


ýüzde melamat gerdiniň,

Sözi  ýeter  namardynyň,

Eý ýaranlar, yşk  derdiniň

Derdine dowa bolarmy?


Men isterem, ýarym gelsin,

Gelip,  gamly köňlüm  alsa,

Bir gün muny atam bilse,

Kenizler güwä bolarmy?


Pyrak oduna köýeniň,

Synasynda daş goýanyň,

Her kime syryn ýaýanyň,

Sözünde iba bolarmy?


Ýar ýolunda boýun goýmak,

Rahat berip, mähnet almak,

Şasenem diýr, aşyk bolmak,

Munda intiha bolarmy?