Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGLARYN BIR PERI HAL LEÝLI TEŞNIT
AL  SENEM! DERDIŇDEN MARAL GELDI TOMOGULY
AÇYLMAZMY? EGLENME MELUL OLUR SEN? TIRKEME
BAGA SEÝLE EÝLEDI MEŇZÄR TÜNI  DERÝA
BAGBAN EDEÝIN GALMADY NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ ILLERINE
BARA  BILMEDIM GARA GÖZLERIŇ NE BOLDY? ÝANDYM
BARA  BILMEDIM GARYBYM NEÝLÄÝIN? ÝARYŇ GÜLI GELDI, ÖZI GELMEDI
BEGLER GALMADY KAÝDA  BARAR  SEN? ÝARYM  GELMEDI?
BOLARMY? GEDASYDYR ONDA ÝAR AGLAR ÝANDYRMA BEÝLE
BILE BILMEDIM GELER  SALLANA SARYÝA ÝERLERE
BILMEDIM GETIR SAPA  GELIP  SEN Ýoluma
BILMEGINÇÄ GÜZER EÝLEME SENEMIŇ ÝOK MENIŇ
BIÇÄRE JANLARYM SOWRALDY YNJYTMA

MELUL OLUR  SEN?


Aýralyk diýgenin, taňy kysmaty,

Neçin boýnuň burup, melul olur sen?

Dokuz ýyldyr, men hem çekdim mähneti,

Neçin boýnuň burup, melul olur sen?


Aýralyk derdinden  hergiz  gülmedim,

Gyzyl gül dek açylyban solmadym,

Men  ýardan aýrylyp, melul olmadym,

Neçin boýnuň burup, melul olur sen?


Gumry diýgen bir ajaýyp guş bolar,

Periň tartsaň gelir, teni boş bolur,

Ölmegen gul bir-birine duş bolur,

 Neçin boýnuň burup, melul olur sen?


Uzak ýola düşen ahyr görüşer,

Aşyk işi  magşuk bilen ýaraşar,

Aýra düşen bir-birine gowuşar,

Neçin boýnuň burup, melul olur sen?


Maňa Akja diýrler adym Gülnahal,

Pany dünýä paýany ýok, bikemal,

Oýnap-gülüp, sen Garybyň köňlün al,

Neçin boýnuň burup, melul olur sen?