Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGLARYN BIR PERI HAL LEÝLI TEŞNIT
AL  SENEM! DERDIŇDEN MARAL GELDI TOMOGULY
AÇYLMAZMY? EGLENME MELUL OLUR SEN? TERKEME
BAGA SEÝLE EÝLEDI MEŇZÄR TÜNI  DERÝA
BAGBAN EDEÝIN GALMADY NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ ILLERINE
BARA  BILMEDIM GARA GÖZLERIŇ NE BOLDY? ÝANDYM
BARA  BILMEDIM GARYBYM NEÝLÄÝIN? ÝARYŇ GÜLI GELDI, ÖZI GELMEDI
BEGLER GALMADY KAÝDA  BARAR  SEN? ÝARYM  GELMEDI?
BOLARMY? GEDASYDYR ONDA ÝAR AGLAR ÝANDYRMA BEÝLE
BILE BILMEDIM GELER  SALLANA SARYÝA ÝERLERE
BILMEDIM GETIR SAPA  GELIP  SEN Ýoluma
BILMEGINÇÄ GÜZER EÝLEME SENEMIŇ ÝOK MENIŇ
BIÇÄRE JANLARYM SOWRALDY YNJYTMA
GALMADY

«Senem-Senem!» diýip, ömrüm öturdim,

Indi Senem diýre halym galmady,

Golumdaky şuňkar guşum uçurdym,

Taraç oldy, maly-mülküm galmady.


Indi ýanmaz boldum ýaryň hijrinden,

Senem üçin geçdim atam ýurdundan,

Gije-gündiz  aglamagyň derdinden,

Kaddym rast olmaga halym galmady.


Köýe-köýe, bagrym ýanyp, kül boldy,

Ýaradandan maňa kysmat şol boldy,

Her bir günüm aýdyr, aýym ýyl boldy,

Aklym çaşdy, aýym-ýylym galmady.


Aýtsam eda bolmaz gaýgy-endişe,

Bize hakdan ýeten boldy bu pişe,

«ÝAr-ýar» diýip, ömrüm ötdi hemişe,

Dost bagynda täze gülüm galmady.


Kysmatym ne boldy, ýaradan rahman!  

Elmydam başymdan gitmedi duman,

Barçanyň gözüne göründim ýaman,

Döndi garyndaşym, ilim galmady.


Garyp aýdar, ne sagda men, solda men,

Kişi bilmez meni, niçik halda men, ,

Gije-gündiz Mejnun kimin çelde men,

Uçdy ýaşylbaşym, kelüm galmady.