Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGLARYN BIR PERI HAL LEÝLI TEŞNIT
AL  SENEM! DERDIŇDEN MARAL GELDI TOMOGULY
AÇYLMAZMY? EGLENME MELUL OLUR SEN? TERKEME
BAGA SEÝLE EÝLEDI MEŇZÄR TÜNI  DERÝA
BAGBAN EDEÝIN GALMADY NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ ILLERINE
BARA  BILMEDIM GARA GÖZLERIŇ NE BOLDY? ÝANDYM
GARYBYM NEÝLÄÝIN? ÝARYŇ GÜLI GELDI, ÖZI GELMEDI
BEGLER GALMADY KAÝDA  BARAR  SEN? ÝARYM  GELMEDI?
BOLARMY? GEDASYDYR ONDA ÝAR AGLAR ÝANDYRMA BEÝLE
BILE BILMEDIM GELER  SALLANA SARYÝA ÝERLERE
BILMEDIM GETIR SAPA  GELIP  SEN Ýoluma
BILMEGINÇÄ GÜZER EÝLEME SENEMIŇ ÝOK MENIŇ
BIÇÄRE JANLARYM SOWRALDY YNJYTMA

Ýoluma


Hiç kim bilmez watanym bar, ilim bar,

Men garyp men, meni ýollaň ýoluma.

Aýralyk bar, jydalyk bar, ölüm bar,

Men garyp men, meni yollaň ýoluma.


Garyp ülkelerde köňlüm sinykdyr,

Bu  jismim içinde janym gonakdyr,

Meniň aşyklygym halka anykdyr,

Men garyp men, meni ýollaň ýoluma.


Deň-duşlarym, beradarlar galyňlar,

Hoşlaşyban meni ýola salyňlar,

Bizden agyrsaňyz, razy bolunlar,

Men garyp men, meni yollaň ýoluma.


Biziň daglar siziň dagdan ötedir,

Kowum-gardaş bizden tama etedir,

Alys ýerde aşyk tutmak hatadyr,

Men garyp men, meni ýollaň ýoluma.