Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGLARYN BIR PERI HAL LEÝLI TEŞNIT
AL  SENEM! DERDIŇDEN MARAL GELDI TOMOGULY
AÇYLMAZMY? EGLENME MELUL OLUR SEN? TIRKEME
BAGA SEÝLE EÝLEDI MEŇZÄR TÜNI  DERÝA
BAGBAN EDEÝIN GALMADY NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ ILLERINE
BARA  BILMEDIM GARA GÖZLERIŇ NE BOLDY? ÝANDYM
GELEMEN GARYBYM NEÝLÄÝIN? ÝARYŇ GÜLI GELDI, ÖZI GELMEDI
BEGLER GALMADY KAÝDA  BARAR  SEN? ÝARYM  GELMEDI?
BOLARMY? GEDASYDYR ONDA ÝAR AGLAR ÝANDYRMA BEÝLE
BILE BILMEDIM GELER  SALLANA SARYÝA ÝERLERE
BILMEDIM GETIR SAPA  GELIP  SEN Ýoluma
BILMEGINÇÄ GÜZER EÝLEME SENEMIŇ ÝOK MENIŇ
BIÇÄRE JANLARYM SOWRALDY YNJYTMA

BIR PERI


Eý ýaranlar, Diýarbekir ýurdunda,

Aklym aldy ala gözli bir peri.

Indi ölsem gerek onuň derdinde,

Ganym dökdi gara gözli bir peri.


Bilbil bolup gezsem ýaryň bagynda

Säherler saýrasam ýar soragynda,

Şenbe şikarynda, şamgäh çagynda,

Ganym dökdi gara gözli bir peri.


Bir peridir, tawus kibi bezenmiş,

Gaşy keman, kirpik oka gezenmiş.

Aşyklaryň öldürmäge dözenmiş,

Aklym aldy ala gözli bir peri.


Depäniň üstünde gördüm Laçyny,

Tylla şana birle darar saçyny,

Kime diýek, dostlar, köňlüm hoşuny,

Aklym aldy ala gözli bir peri.


Şaapbas diýr, ansyz jany näteýin?

Indi aşyklygyň ýolun tutaýyn,

Ölinçäm, şol ýary sorag eteýin,

Aklym aldy ala gözli bir peri.