Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGLARYN BIR PERI HAL LEÝLI TEŞNIT
AL  SENEM! DERDIŇDEN MARAL GELDI TOMOGULY
AÇYLMAZMY? EGLENME MELUL OLUR SEN? TERKEME
BAGA SEÝLE EÝLEDI MEŇZÄR TÜNI  DERÝA
BAGBAN EDEÝIN GALMADY NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ ILLERINE
BARA  BILMEDIM GARA GÖZLERIŇ NE BOLDY? ÝANDYM
GELEMEN GARYBYM NEÝLÄÝIN? ÝARYŇ GÜLI GELDI, ÖZI GELMEDI
BEGLER GALMADY KAÝDA  BARAR  SEN? ÝARYM  GELMEDI?
BOLARMY? GEDASYDYR ONDA ÝAR AGLAR ÝANDYRMA BEÝLE
BILE BILMEDIM GELER  SALLANA SARYÝA ÝERLERE
BILMEDIM GETIR SAPA  GELIP  SEN Ýoluma
BILMEGINÇÄ GÜZER EÝLEME SENEMIŇ ÝOK MENIŇ
BIÇÄRE JANLARYM SOWRALDY YNJYTMA

BEGLER


Perhat kimnn jana dözsem,

Men hasraty jana, begler.

Şirin kimin doga ýazsam,

Men bir gamgyn gula, begler!


Mejnun kimin aşyk bolsam,

Bir periniň gadryn bilsem,

Leýli kemin şugla salsam,

Men mysapyr ile, begler,


Tahyr dek girsem derýaga,

Zöhre kimin girsem baga,

Bilbil kimin ser pudaga,

Gonsam  gülden-güle, begler.


Arz edeýin ahy-zarym,

Gambar kimin intizaram,

Çyn  hakykat söwer ýarym

Düşdi bir gün çöle begler.


Seýpelmelek-Medhaljemal

Ahyr bir gün tapdy wysal,

Ýusup  kimin sahypjemal,

Baky düşdi ýola, begler.


Şasenem diýr, serwi-emin,

Hiç bilmez men dünýä gamyn,

Uzra bile Wamyk kimin,

Akar ýaşym syla, begler.