Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGLARYN BIR PERI HAL LEÝLI TEŞNIT
AL  SENEM! DERDIŇDEN MARAL GELDI TOMOGULY
AÇYLMAZMY? EGLENME MELUL OLUR SEN? TERKEME
BAGA SEÝLE EÝLEDI MEŇZÄR TÜNI  DERÝA
BAGBAN EDEÝIN GALMADY NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ ILLERINE
BARA  BILMEDIM GARA GÖZLERIŇ NE BOLDY? ÝANDYM
GARYBYM NEÝLÄÝIN? ÝARYŇ GÜLI GELDI, ÖZI GELMEDI
BEGLER GALMADY KAÝDA  BARAR  SEN? ÝARYM  GELMEDI?
BOLARMY? GEDASYDYR ONDA ÝAR AGLAR ÝANDYRMA BEÝLE
BILE BILMEDIM GELER  SALLANA SARYÝA ÝERLERE
BILMEDIM GETIR SAPA  GELIP  SEN Ýoluma
BILMEGINÇÄ GÜZER EÝLEME SENEMIŇ ÝOK MENIŇ
BIÇÄRE JANLARYM SOWRALDY YNJYTMA

ÝERLERE


Köp jepalar çekip geldik biz ikew,

Zowky-sapa sürgüdeýin ýerlere,

Iki  aşyk bir-birine goşulyp,

Myradyna ýetgüdeýin ýerlere.


Men gele men, bir perige ohşaýyp,

Ýüzüme  käkiller ýüzden düşeýip,

Egnimdäki çäkmenimni düşeýip,

Gujaklaşyp ýatgüdeýin ýerlere.


Däli köňlüm perwaz eder bir güle,

Gül açyldy, pygan düşdi bilbile,

Hak  ýetirdi ajap-turpa menzile,

Myrat hasyl ýetgüdeýin ýerlere.


Gülnahal diýr, bir-birewge ugraşyp,

Ähdi-peýman, ykrar ile baş goşup,

 Kämidil hasyl et, tilimiz joşup,

Myradyňa ýetgüdeýin ýerlere.