Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGLARYN BIR PERI HAL LEÝLI TEŞNIT
AL  SENEM! DERDIŇDEN MARAL GELDI TOMOGULY
AÇYLMAZMY? EGLENME MELUL OLUR SEN? TERKEME
BAGA SEÝLE EÝLEDI MEŇZÄR TÜNI  DERÝA
BAGBAN EDEÝIN GALMADY NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ ILLERINE
BARA  BILMEDIM GARA GÖZLERIŇ NE BOLDY? ÝANDYM
GARYBYM NEÝLÄÝIN? ÝARYŇ GÜLI GELDI, ÖZI GELMEDI
BEGLER GALMADY KAÝDA  BARAR  SEN? ÝARYM  GELMEDI?
BOLARMY? GEDASYDYR ONDA ÝAR AGLAR ÝANDYRMA BEÝLE
BILE BILMEDIM GELER  SALLANA SARYÝA ÝERLERE
BILMEDIM GETIR SAPA  GELIP  SEN Ýoluma
BILMEGINÇÄ GÜZER EÝLEME SENEMIŇ ÝOK MENIŇ
BIÇÄRE JANLARYM SOWRALDY YNJYTMA

GEDASYDYR


Men söýmüşem ziba Senem adyňy,

Söýsem, öldürerler, söýmesem ölem

Ile meşhur bolan asyl zatyňy,    ,;

Diýsem, öldürerler, diýmesem, ölem.


Gurban olam  ýaryň  kaddy-boýuna,

Hoşwagt olam onuň eýlän toýuna:

Her dem hylwat eýläp, barsam öýüne,

Barsam, öldürerler, barmasam, ölem.


Näzu-gamzaň ýanar humar gözüňden,

Gurban olam şähti-şeker sözüňden,

Gähi ýaňagyňdan, gähi ýüzüňden,

Öpsem, öldürerler, öpmesem, ölem.


Men seni söýmüşem jan bilen dilden,

Sen meni söýmäge gorkar sen ilden;

Hytaýy  barmakdan, hynaly  goldan

Tutsam, öldürerler, tutmasam, ölem.


Bir hylwatda tutsam ýaryň goluny,

Gujaklasam onyň inçe bilini,

Agzyma salyban şirin dilini,

Sorsam, öldürerler, sormasam, ölem.


Men togap eder men aýak tozlaryň,

Tarypyn edermen şeýda gyzlaryň,

Gaýmak dodaklaryň,  bal  agyzlaryň,

Emsem, öldürerler, emmesem, ölem.


Geliň, gulak salyň ýaryň oýnuna,

Tylla  heýkel dakynypdyr boýnuna,

Goja bagban Şasenemiň goýnuna,

Girsem, öldürerler, girmesem ölem.