Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGLARYN BIR PERI HAL LEÝLI TEŞNIT
AL  SENEM! DERDIŇDEN MARAL GELDI TOMOGULY
AÇYLMAZMY? EGLENME MELUL OLUR SEN? TERKEME
BAGA SEÝLE EÝLEDI MEŇZÄR TÜNI  DERÝA
BAGBAN EDEÝIN GALMADY NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ ILLERINE
BARA  BILMEDIM GARA GÖZLERIŇ NE BOLDY? ÝANDYM
GELEMEN GARYBYM NEÝLÄÝIN? ÝARYŇ GÜLI GELDI, ÖZI GELMEDI
BEGLER GALMADY KAÝDA  BARAR  SEN? ÝARYM  GELMEDI?
BOLARMY? GEDASYDYR ONDA ÝAR AGLAR ÝANDYRMA BEÝLE
BILE BILMEDIM GELER  SALLANA SARYÝA ÝERLERE
BILMEDIM GETIR SAPA  GELIP  SEN Ýoluma
BILMEGINÇÄ GÜZER EÝLEME SENEMIŇ ÝOK MENIŇ
BIÇÄRE JANLARYM SOWRALDY YNJYTMA

BILE BILMEDIM


Garyp jan, eşitgil meniň zarymy,

Seniň geldigiňi bile bilmedim,

Terk eýledim namys bile arymy,

Seniň geldigiňi bile bilmedim.


Atam-enem  kowladylar, gitmedim

Gül ýüzüme perdeleri tutmadym,

Şaweledi Hergiz kabul etmedim,

Ýar, seniň geldigiň bile bilmedim.


Aýralyk derdinden aglap öldüňmi?

Ýa bir ýat ülkede saýyl bolduňmy?

O şol gidişinden ýaňy geldiňmi?

Ýar, seniň geldigiň bile bilmedim,


Şasenem diýr Şaapbasyň gyzyna,

Gan agladyp, ýaş doldurdyň gözüme,

Kararym ýok, aglar erdim özüme,

Ýar, seniň geldigiň bile bilmedim.