Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGLARYN BIR PERI HAL LEÝLI TEŞNIT
AL  SENEM! DERDIŇDEN MARAL GELDI TOMOGULY
AÇYLMAZMY? EGLENME MELUL OLUR SEN? TERKEME
BAGA SEÝLE EÝLEDI MEŇZÄR TÜNI  DERÝA
BAGBAN EDEÝIN GALMADY NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ ILLERINE
BARA  BILMEDIM GARA GÖZLERIŇ NE BOLDY? ÝANDYM
GARYBYM NEÝLÄÝIN? ÝARYŇ GÜLI GELDI, ÖZI GELMEDI
BEGLER GALMADY KAÝDA  BARAR  SEN? ÝARYM  GELMEDI?
BOLARMY? GEDASYDYR ONDA ÝAR AGLAR ÝANDYRMA BEÝLE
BILE BILMEDIM GELER  SALLANA SARYÝA ÝERLERE
BILMEDIM GETIR SAPA  GELIP  SEN Ýoluma
BILMEGINÇÄ GÜZER EÝLEME SENEMIŇ ÝOK MENIŇ
BIÇÄRE JANLARYM SOWRALDY YNJYTMA

SOWRALDY


Sözle-sözle,saňa gurban bolaýyn,

Janym aldy şirin sözleriň seniň,

Saňa gelen derdi satyn alaýyn,

Janym aldy ala gözleriň seniň.


Aşyk bolan jandan umydyn uzer,

Gijeler dynmaýyn, nowhalar düzer,

Kölleriň içinde garkyldap ýüzer,

Ýaşylbaş sonaly gazlaryň seniň.


Gözeller içinde sen-sen otaga,

Gel, ikimiz keşt edeli bu baga,

Dunýäniň mahbuby saňa sadaga,

Muň gyza degmezmi näzleriň seniň!


Gurban olam gaşlaryňa, gözuňe,

Dal gerdene, kamatyňa, ýüzüňe,

Sadka bolsun şirin janym sözune,

Janym aldy, süýji sözleriň seniň.


Garyp aşyk, gül ýüzüniň zarydyr,

Gören aýdar bular kimiň ýarydyr?

Ýol ýörüseň gözlerime däridir,

Gadymyňdan çykan tozlaryň seniň.