Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGLARYN BIR PERI HAL LEÝLI TEŞNIT
AL  SENEM! DERDIŇDEN MARAL GELDI TOMOGULY
AÇYLMAZMY? EGLENME MELUL OLUR SEN? TERKEME
BAGA SEÝLE EÝLEDI MEŇZÄR TÜNI  DERÝA
BAGBAN EDEÝIN GALMADY NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ ILLERINE
BARA  BILMEDIM GARA GÖZLERIŇ NE BOLDY? ÝANDYM
GELEMEN GARYBYM NEÝLÄÝIN? ÝARYŇ GÜLI GELDI, ÖZI GELMEDI
BEGLER GALMADY KAÝDA  BARAR  SEN? ÝARYM  GELMEDI?
BOLARMY? GEDASYDYR ONDA ÝAR AGLAR ÝANDYRMA BEÝLE
BILE BILMEDIM GELER  SALLANA SARYÝA ÝERLERE
BILMEDIM GETIR SAPA  GELIP  SEN Ýoluma
BILMEGINÇÄ GÜZER EÝLEME SENEMIŇ ÝOK MENIŇ
BIÇÄRE JANLARYM SOWRALDY YNJYTMA

BIÇÄRE


Halapdan munda gelmişem,

Ene, men garybam, garyp,

Terki-watan eýlemişem,

Ene, men garybam, garyp.


Men çekdim köp ahy-zary,

Janym aldy derdi-dagy,

Garyp ussat, men şägirdi,

Ene, yen garybam, garyp.


Rakyplara kaýyl bolma,

Garyp diýseň, maýyl bolma,

Onuň üçin saýyl bolma,

Ene, men garybam, garyp.


Biz hem çekdik jebri-jepa,

Hiç kimden görmedik wepa,

Gözleriňe berem şypa,

Ene, men garybam, garyp.


Al çeçek geýinmyş daglar,

Şüküfte—açylmyş baglar,

Tilim saýrar, didäm aglar,

Ene, men garybam, garyp.


Garyp aşyk, içip jamy,

Gezdi Halap, Rumy, Şamy,

Geldi — alar Şasenemi,

Ene, men garybam, garyp.