Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGLARYN BIR PERI HAL LEÝLI TEŞNIT
AL  SENEM! DERDIŇDEN MARAL GELDI TOMOGULY
AÇYLMAZMY? EGLENME MELUL OLUR SEN? TERKEME
BAGA SEÝLE EÝLEDI MEŇZÄR TÜNI  DERÝA
BAGBAN EDEÝIN GALMADY NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ ILLERINE
BARA  BILMEDIM GARA GÖZLERIŇ NE BOLDY? ÝANDYM
BARA  BILMEDIM GARYBYM NEÝLÄÝIN? ÝARYŇ GÜLI GELDI, ÖZI GELMEDI
BEGLER GALMADY KAÝDA  BARAR  SEN? ÝARYM  GELMEDI?
BOLARMY? GEDASYDYR ONDA ÝAR AGLAR ÝANDYRMA BEÝLE
BILE BILMEDIM GELER  SALLANA SARYÝA ÝERLERE
BILMEDIM GETIR SAPA  GELIP  SEN Ýoluma
BILMEGINÇÄ GÜZER EÝLEME SENEMIŇ ÝOK MENIŇ
BIÇÄRE JANLARYM SOWRALDY YNJYTMA

EÝLEDI


Azaşyp çykdym bu çölge, men Garybym agtaryp,

Şum nesibäm ne belalarga giriftar eýledi.

Zagpyran dek sargaryp men, bir hudaga ýalbaryp,

Şum nesibäm ne belalarga giriftar eýledi.


Men özüm şah duhtariýem, özümi har eýledim,

Gije-gündiz — subhy-şam ukyny tar-mar eýledim,

«Ýar-ýar» diýip, dagy synamda efkar eýledim,

Şum nesibäm ne belalarga giriftar eýledi.


Her sabalar seýr ederdim bagda Gülnahal bilen,

Gije-gündiz ýol ýördum aç hem-de suwsyz çöl bilen,

Eý hudaýa, neýleýin, doly başym kylu-kal bilen,

Şum nesibäm   ne belalarga giriftar eýledi,


Diýarbekir şährinde galdy atam birle enem,

Tebibim häzir tanylmaz, ýüregimde derdi-gam,

Şadüzüň  meýdany içre zaryn ýyglar Şasenem,

Şum nesibäm  ne belalarga giriftar eýledi.