Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGLARYN BIR PERI HAL LEÝLI TEŞNIT
AL  SENEM! DERDIŇDEN MARAL GELDI TOMOGULY
AÇYLMAZMY? EGLENME MELUL OLUR SEN? TERKEME
BAGA SEÝLE EÝLEDI MEŇZÄR TÜNI  DERÝA
BAGBAN EDEÝIN GALMADY NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ ILLERINE
BARA  BILMEDIM GARA GÖZLERIŇ NE BOLDY? ÝANDYM
BARA  BILMEDIM GARYBYM NEÝLÄÝIN? ÝARYŇ GÜLI GELDI, ÖZI GELMEDI
BEGLER GALMADY KAÝDA  BARAR  SEN? ÝARYM  GELMEDI?
BOLARMY? GEDASYDYR ONDA ÝAR AGLAR ÝANDYRMA BEÝLE
BILE BILMEDIM GELER  SALLANA SARYÝA ÝERLERE
BILMEDIM GETIR SAPA  GELIP  SEN Ýoluma
BILMEGINÇÄ GÜZER EÝLEME SENEMIŇ ÝOK MENIŇ
BIÇÄRE JANLARYM SOWRALDY YNJYTMA

MEŇZÄR


Dilber, mestana ýörişiň,

Ýörişiň ýaryma meňzär.

Gabak ýumup, gaş kakyşyň,

Kakyşyn ýaryma meňzär!


Bilbilem, gonam baglara,

Döze bilmen bu daglara,

O daglardan bu daglara,

Çykyşyň ýaryma meňzär.


Zulpüi her ýana döküşiň,

Jeren dek oýnap-beküşiň,

Müşki-anbar dek kokuşyň,

Kokuşyň ýaryma meňzär.


Gamzany jana salyşyň,

Tenden janymy alyşyň,

Kah-kah urup, ýar gülüşiň,

Gülüşiň ýaryma  meňzär.


Garyby oda ýakyşyň,

Tylladan  heýkel dakyşyň,

Her ýan-her ýana bakyşyň,

Bakyşyň ýaryma meňzär.