Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGLARYN BIR PERI HAL LEÝLI TEŞNIT
AL  SENEM! DERDIŇDEN MARAL GELDI TOMOGULY
AÇYLMAZMY? EGLENME MELUL OLUR SEN? TERKEME
BAGA SEÝLE EÝLEDI MEŇZÄR TÜNI  DERÝA
BAGBAN EDEÝIN GALMADY NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ ILLERINE
BARA  BILMEDIM GARA GÖZLERIŇ NE BOLDY? ÝANDYM
GARYBYM NEÝLÄÝIN? ÝARYŇ GÜLI GELDI, ÖZI GELMEDI
BEGLER GALMADY KAÝDA  BARAR  SEN? ÝARYM  GELMEDI?
BOLARMY? GEDASYDYR ONDA ÝAR AGLAR ÝANDYRMA BEÝLE
BILE BILMEDIM GELER  SALLANA SARYÝA ÝERLERE
BILMEDIM GETIR SAPA  GELIP  SEN Ýoluma
BILMEGINÇÄ GÜZER EÝLEME SENEMIŇ ÝOK MENIŇ
BIÇÄRE JANLARYM SOWRALDY YNJYTMA

GÜZER EÝLEME


Gel, Garyp, gaýt raýyňdan,

Özüňden hazar eýleme:

Meniň hezil sözüm üçin,

Senemden güzer eýleme.


Soldurma muhupbet gülün,

Ösdürme aýralyk ýelin,

Ýar baryşan uzak ýoluň,

Bu gün muhteser eýleme.


Gel, ynandyram özümni,

Hak gara kylsyn ýüzümni,

Meniň bu hezil sözümni,

Rasllyga bazar eýleme.


Tutma aýralyk hyýalyn,

Boýnuňa alma webalyn,

Şikeste Senemiň halyn,

Andan hem beter eýleme.


Gitme, dogry ýoldan dönüp,

Akjanyň ýüzünden tänip,

Meniň sözüme ynanyp,

Aýralyk eser eýleme.