Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGLARYN BIR PERI HAL LEÝLI TEŞNIT
AL  SENEM! DERDIŇDEN MARAL GELDI TOMOGULY
AÇYLMAZMY? EGLENME MELUL OLUR SEN? TERKEME
BAGA SEÝLE EÝLEDI MEŇZÄR TÜNI  DERÝA
BAGBAN EDEÝIN GALMADY NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ ILLERINE
BARA  BILMEDIM GARA GÖZLERIŇ NE BOLDY? ÝANDYM
GARYBYM NEÝLÄÝIN? ÝARYŇ GÜLI GELDI, ÖZI GELMEDI
BEGLER GALMADY KAÝDA  BARAR  SEN? ÝARYM  GELMEDI?
BOLARMY? GEDASYDYR ONDA ÝAR AGLAR ÝANDYRMA BEÝLE
BILE BILMEDIM GELER  SALLANA SARYÝA ÝERLERE
BILMEDIM GETIR SAPA  GELIP  SEN Ýoluma
BILMEGINÇÄ GÜZER EÝLEME SENEMIŇ ÝOK MENIŇ
BIÇÄRE JANLARYM SOWRALDY YNJYTMA

ONDA ÝAR AGLAR


Men saňa dieýin, gül ýüzli nigär,

Saňa köňül berseň, onda ýar aglar,

Alyp sen sabrymy, yokdur kararym,

Saňa köňül bersem, onda ýar aglar.


Yşk riştesi bilen bilim baglagan,

Hasrat ody bilen bagrym daglagan,

Ýedi ýyldyr, ýola garap aglagan,

Saňa köňül bersem, onda ýar aglar.


Boýnuň burup, bizni melul  kylmagyl,

Gözdäki ýaşyňy Jeýhun kylmagyl,

Özüň Leýli, bizi Mejnun kylmagyl,

Saňa köňül bersem, onda ýar aglar.


Gara zülpi, meni perişai  kylma,

Yşk hanjary bilen bagrymy dilme,

Gelgil, ýarym çeşmi-girýana olma,

Saňa köňül bersem, onda ýar aglar.


Garyp diýrler, çyn aşygyň özüdir,

Janym algan şum rakybyň sözüdir,

Meniň ýarym Şaapbasyň  gyzydyr,

Saňa köňül bersem, onda ýar aglir.