Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGLARYN BIR PERI HAL LEÝLI TEŞNIT
AL  SENEM! DERDIŇDEN MARAL GELDI TOMOGULY
AÇYLMAZMY? EGLENME MELUL OLUR SEN? TIRKEME
BAGA SEÝLE EÝLEDI MEŇZÄR TÜNI  DERÝA
BAGBAN EDEÝIN GALMADY NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ ILLERINE
BARA  BILMEDIM GARA GÖZLERIŇ NE BOLDY? ÝANDYM
BARA  BILMEDIM GARYBYM NEÝLÄÝIN? ÝARYŇ GÜLI GELDI, ÖZI GELMEDI
BEGLER GALMADY KAÝDA  BARAR  SEN? ÝARYM  GELMEDI?
BOLARMY? GEDASYDYR ONDA ÝAR AGLAR ÝANDYRMA BEÝLE
BILE BILMEDIM GELER  SALLANA SARYÝA ÝERLERE
BILMEDIM GETIR SAPA  GELIP  SEN Ýoluma
BILMEGINÇÄ GÜZER EÝLEME SENEMIŇ ÝOK MENIŇ
BIÇÄRE JANLARYM SOWRALDY YNJYTMA
HAL LEÝLI

Sadakaň bolam, galam gaşly dilberim,

Amanda bolsa sen, ýene gelinçä.

Kaddy tubi, lebi şeker nigärim,

Bakaram ýoluňa, täki ölinçä.


Gamzaň oky degip,'dökdi ganymy,

Şum rakyplar duýsa, bozar şanymy,

Alladan razy men, alsa janymy,

Sensiz ömrüm gaýry bilen bolynça.


Akja bilen seýil eýlediň bu  zaman,

Kyrk Keniz eliňde süredir döwran,

Gaýytgyl  raýyňdan, janymdyr gurban,

Ölen  ýgşý, sen dilberden galynça.


Gözlerim ganynça, görem ýüzüňni,

Ne beşer, ne peri diýrler özüňni,

Mejnun kibi çölde alsam yzyňny,

Ýansam gerek seni tapyp  alynça.


Çyn aşyklar ýalbaradyr dostuna,

Şum rakyplar aýralygyň kastyna,

Garyp diýer, keten köýnek üstüne,

Hiç dynmanam, gözde ýaşym sylynça.