Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGLARYN BIR PERI HAL LEÝLI TEŞNIT
AL  SENEM! DERDIŇDEN MARAL GELDI TOMOGULY
AÇYLMAZMY? EGLENME MELUL OLUR SEN? TERKEME
BAGA SEÝLE EÝLEDI MEŇZÄR TÜNI  DERÝA
BAGBAN EDEÝIN GALMADY NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ ILLERINE
BARA  BILMEDIM GARA GÖZLERIŇ NE BOLDY? ÝANDYM
GELEMEN GARYBYM NEÝLÄÝIN? ÝARYŇ GÜLI GELDI, ÖZI GELMEDI
BEGLER GALMADY KAÝDA  BARAR  SEN? ÝARYM  GELMEDI?
BOLARMY? GEDASYDYR ONDA ÝAR AGLAR ÝANDYRMA BEÝLE
BILE BILMEDIM GELER  SALLANA SARYÝA ÝERLERE
BILMEDIM GETIR SAPA  GELIP  SEN Ýoluma
BILMEGINÇÄ GÜZER EÝLEME SENEMIŇ ÝOK MENIŇ
BIÇÄRE JANLARYM SOWRALDY YNJYTMA

BAGA SEÝLE


Bag eýesi bagyn etmiş gadagan,

Şasenem gyz bag seýline geledir.

Bilbiller, gonuňlar gülden-güllere,

Meniň ýarym bag seýline geledir.


Nerkes, gözün, ýumup, gyýa bakmagyl,

Gözýaşym sabr eýle, sil dek akmagyl,

Nala, hijran çekip, bagrym ýakmagyl,

Meniň ýarym bag seýline geledir.


Toty, sen özüňi söze çaglama,

Senuber, sen boýuň egip aglama,

Sünbül, sen saçyňy tar-tar baglama,

Meniň ýarym bag seýline geledir.


Garyp aşyk bu gün bagbanlyk kylyp,

Aýralyk derdine bagryny tilip,

Aşygynyň ýetim bolganyn bilip,

 Şasenem gyz bag seýline geledir.