Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGLARYN BIR PERI HAL LEÝLI TEŞNIT
AL  SENEM! DERDIŇDEN MARAL GELDI TOMOGULY
AÇYLMAZMY? EGLENME MELUL OLUR SEN? TERKEME
BAGA SEÝLE EÝLEDI MEŇZÄR TÜNI  DERÝA
BAGBAN EDEÝIN GALMADY NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ ILLERINE
BARA  BILMEDIM GARA GÖZLERIŇ NE BOLDY? ÝANDYM
GELEMEN GARYBYM NEÝLÄÝIN? ÝARYŇ GÜLI GELDI, ÖZI GELMEDI
BEGLER GALMADY KAÝDA  BARAR  SEN? ÝARYM  GELMEDI?
BOLARMY? GEDASYDYR ONDA ÝAR AGLAR ÝANDYRMA BEÝLE
BILE BILMEDIM GELER  SALLANA SARYÝA ÝERLERE
BILMEDIM GETIR SAPA  GELIP  SEN Ýoluma
BILMEGINÇÄ GÜZER EÝLEME SENEMIŇ ÝOK MENIŇ
BIÇÄRE JANLARYM SOWRALDY YNJYTMA

BILMEDIM


Niçe ýyllar gezdim seni ýar diýip,

Başga ýaryň bar ekeniň bilmedim.

Munuň menden özge kimi bar diýip,

Başga ýaryň bar ekenin bilmedim.


Bu sözleriň meni goýdy ölüme,

Bilbil uçdy, zaglar gondy gülüme,

Käkilim diýp, çyrmaşdyrdym bilime,

Adam çakan mar ekeniň bilmedky.


Bu gün awy goşduň meniň aşyma,

Rehim gelmez gözden akan ýaşyma,

Bir gül diýip sanjyp idim başyma,

Gury tiken-har ekeniň bilmedim.


Könül  berdiň Akja perizadyňa,

Aýşy-aşratlary düşüp ýadyňa,

Ýar-ýar diýip, näler ýandym oduňa,

Kaknus köýen nar ekeniň bilmedim.


Şasenem diýr, habar almadyň menden,

Şirin janym çykdy jan bile tenden,

Bu gun, belli, üzdüm umydym senden,

Akja bilen ýar ekeniň bilmedim.