Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGLARYN BIR PERI HAL LEÝLI TEŞNIT
AL  SENEM! DERDIŇDEN MARAL GELDI TOMOGULY
AÇYLMAZMY? EGLENME MELUL OLUR SEN? TERKEME
BAGA SEÝLE EÝLEDI MEŇZÄR TÜNI  DERÝA
BAGBAN EDEÝIN GALMADY NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ ILLERINE
BARA  BILMEDIM GARA GÖZLERIŇ NE BOLDY? ÝANDYM
GELEMEN GARYBYM NEÝLÄÝIN? ÝARYŇ GÜLI GELDI, ÖZI GELMEDI
BEGLER GALMADY KAÝDA  BARAR  SEN? ÝARYM  GELMEDI?
BOLARMY? GEDASYDYR ONDA ÝAR AGLAR ÝANDYRMA BEÝLE
BILE BILMEDIM GELER  SALLANA SARYÝA ÝERLERE
BILMEDIM GETIR SAPA  GELIP  SEN Ýoluma
BILMEGINÇÄ GÜZER EÝLEME SENEMIŇ ÝOK MENIŇ
BIÇÄRE JANLARYM SOWRALDY YNJYTMA

BARA  BILMEDIM


Bäş ýyl boldy, aýra düşdüm ýarymdan,

Alajym ýok, ýara bara bilmedim.

Hiç kim habar almaz meniň halymdan,

Alajym ýok, ýara bara bilmedim.


Ötenden, geçendsn habar alaly,

Sözlegsnde, şirin dili senaly,

On barmagy bogun-bogun hynaly,

Alajym ýok, ýara bara bilmedim.


Bäş ýyl  boldy, men gelmişem amana, ;

Senemjanyň, bary-ýogy gümana,

Kişi ýardan aýra düşse ýamana,

Alajym  ýok, ýara bara bilmedim.


Bäş  ýyldyr, synamda köpdür armanym,

Çykar boldy indi tenimden janym,

Gije-gündiz  pikrim — Senem  soltanym,

Alajym ýok, ýara bara bilmedim.


Barçany ýaradan kadyr hudaýym,

Şasenem gyz diýirler, köňül hoşgähim,

Garyp ýok, diýir, tilimdedir senahym,

Alajym ýok, ýara bara bilmedim.