Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AGLARYN BIR PERI HAL LEÝLI TEŞNIT
AL  SENEM! DERDIŇDEN MARAL GELDI TOMOGULY
AÇYLMAZMY? EGLENME MELUL OLUR SEN? TERKEME
BAGA SEÝLE EÝLEDI MEŇZÄR TÜNI  DERÝA
BAGBAN EDEÝIN GALMADY NE BAG DUÝDY, NE BAGBANYŇ ILLERINE
BARA  BILMEDIM GARA GÖZLERIŇ NE BOLDY? ÝANDYM
GARYBYM NEÝLÄÝIN? ÝARYŇ GÜLI GELDI, ÖZI GELMEDI
BEGLER GALMADY KAÝDA  BARAR  SEN? ÝARYM  GELMEDI?
BOLARMY? GEDASYDYR ONDA ÝAR AGLAR ÝANDYRMA BEÝLE
BILE BILMEDIM GELER  SALLANA SARYÝA ÝERLERE
BILMEDIM GETIR SAPA  GELIP  SEN Ýoluma
BILMEGINÇÄ GÜZER EÝLEME SENEMIŇ ÝOK MENIŇ
BIÇÄRE JANLARYM SOWRALDY YNJYTMA

SENEMIŇ


Işign eýwanly,bakjaly, bagly,

Hoş ajap jaýlary bardyr, Senemiň,

Ajap tomaşaly hem ak otagly,

Bostanly seýrany bardyr Senemiň.


Senemiň gaýgysyn weýran etmäge,

Bagy bar, sallanyp seýran etmäge,

Kirpigi jesedim haýran etmäge,

Başynda jygasy bardyr Senemiň.


Özi hoş gylykly, goly sazlydyr,

Algyr laçyn guşly, tugun, bazlydyr,

Bagly, serhowuzly, guba gazlydyr,

Kölunde sonasy bardyr Senemiň.


Gözelden gözeli köp bolar parhy,

Ýetişmez olara huplaryň nyrhy,

Atasydyr göýä pelegiň çarhy,

Perizat enesi bardyr Senemiň.


Gelipdir aşyklar jandan geçmäge,

Aşyklaryň batyl ýolun açmaga,

Gülgün käsä guýup, şerap içmäge,

Tylladan binasy bardyr Senemiň.


Mahy-taban içre misli mahydyr,

Aý-ýyllar çekdigim şonuň ahydyr,

Garyp Şasenemiň kyblagähidir,

Tilinde senasy bardyr Senemiň.