Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

AZAT  EÝLEGIL

AZAT  EÝLEGIL


Patyşahym, sana arzym söýläýin,

Gel, meniň balamny azat eýlegil!

Seni ýaradana gurban bolaýyn,

Gel, meniň guzymny azat eýlegil!


Bahar wezir bilen eýlediň peýman,

Dönmegil ähtiňden, ger bolsa iman,

Aşyklar janynda goýmagyl arman,

Gel, meniň Tahyrym azat eýlegil!


Tahyr janyň bu gün on tört ýaşynda,

Sen sebäpli duşmanlary daşynda,

Ömür sürsün Zöhre janyň gaşynda,

Sen meniň Tahyrym azat eýlegil!


Bu gün oturmasyn  atyň tozunda,

Akdyryp goýberme derýa ýüzünde,

Zöhre gyzyň jan biýr onuň yzynda,

Şa, meniň oglumny azat eýlegil!


Adalatly şada bir bolar ykrar,

«Şa men!» diýip, ähtiň bozmakda ne  bar,

Ýazykly guluň men, boldum hyrydar,

Şa meniň oglumy azat eýlegil!


Dünýä bipaýandyr bolmaz paýany,

Ýudar bir lahzada hany soltany,

Hoşnut edip goýber Şahyhubany,

Şa, meniň guzymny azat eýlegil!