Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

BALAM  SENI

BALAM  SENI


Wahasreta, aýra düşdüm,

Taparmenmi, balam seni.

Neýleýin ýandym, tutuşdym

Taparmenmi balam seni.


Ynandym rakyp sözüne,

Zar oldum gadam tozuna,

Ýüzüm -goýsam gül ýüzüne,

Tapamenmi balam seni.


Terhos etdi ýakyn-ýadym,

Gurasyn Babahan  adym,

Aglatdym ýeke zürýadym,

Taparmenmi, balam seni.


Hak aşyk eken, bilmedim,

Rahmet nazaryn salmadym,

Wadaga wepa  kylmadym,

Taparmenmi, balam seni...


Babahan diýer, sözlesem, 

Giden ýoluny gözlesem,

Ýagty jahany yzlasam,

Taparmenmi, balam seni.