Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

PYÝALA

PYÝALA


Ýokdan bar etgen alla, saldyň meni bu hala,

Bir dilberiň köýünde, çekdim  pyganu-nala,

Medet istäp. özüňden, girmişem men bu ýola,

Jepa çekip, jan berip, ýetsem ol now nahala,

Asy ajyz  guluň men, ýetgir meni wysala!


Yşk mülküniň şahy men, gaşymda mähremim ýok,

Syrym diýip sözleşsem, dildary-dilberim, ýok,

Ýar jemalyn  bir görüp,ölsem,zerre gaňym  ýok,

Sen-sen puşdy-penahnym, bir gaýry.-hemdemim ýok,

Ýaryň ugrun gararmen bakmazmen, özge ýola.


Elip kibi : kamatym, hijran ,şebinde ýardyr,

Ýarsyz her gijäm,— bir  ýyl her günlerim bir aýdyr,

Pany dünýä  daşymda  matamhana   saraýdyr,

Rakyp-ýaryňl  gaşynda menzilgähim bu jaýdyr,

Haýsy agýara sunar golga alyp pyýala.    


Hijran dagyndan aşyp söwer-ýara ýetişsem,

Semender deý sargaryp, öz-özümden tutaşsam,

Halyl kimin öňünde öertensem, öda, düşsem,

Otlar maňa  Gülzardyr, Zöhre jana gowuşsam,


Gyzyl güli dost bilýp, bilbil işi pygandyr,

Balu perin gyrdyryp, mydam bagrynda gandyr,

Yşk ýoluna düşmedik bu zulmatdan amandyr,

Gahyr bir ýar yşkynda, çyn  ryswaýy-jahandyr,

Hiç bir kimse düşmesin meniň dek bu hyýala.