Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

BILBIL

BILBIL


Düýşümde bir bilbil gördüm,

Ürküp gelmiş gülzaryndan.

Kaýsy bagyň bilbilidir,

Kaýsy bakjanyň naryndan.


Görmüşem säher çaglary,

Synamga goýmuş daglary,

Başda tara gulpaklary,

Inçedir sünbül taryndan.


Gurban bolarmen özüne,

Şeker ezilmýş sözüne,

Dowamat baksam ýüzune,

Gözüm doýmaz dydaryndan.


Ýüzi aý dek şugla salar,

Husny pelekden  paç alar;

Ýa reb ýarym kaçan geler,

Barsam derýa kenaryndan.


Köňlümge ahy-zarydyr,

Ýüzleri maşryk sarydyr,

Bilmenem kimin ýarydyr,

Habar ,gelmez dydaryndan.


Hiç kimsä syryn bermese,

Mahymyň, halyn sormasa,

Aşyk bir zulum görmese,

Aýra düşermi ýaryndan.