Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

KÖŞGÜNDE

KÖŞGÜNDE


Patyşahym, saňa arzym sözläýin,

Zöhre gyzyň haýran boldy köşgünde.

Tahyr gelmiş, bu gün kimden gizläýin,

Hyrydaryn gözi gördi köşgünde.


Ýary bilen söhbet tutup Zöhre jan,

Rakyplar  mekrinden isteýip aman,

Surnaý çalyp, nagra kakyp şadyýan,

Dokuz gündür döwran sürdi köşgünde.


Bagynda jem bolmuş bir bölek peri,

Söwdügine roýmal atar her biri,

Tahyr—Zöhre  jany, Zöhre—Tahyry,

Alma bilen atyp urdy köşgünde.


Bagban diýer, Zöhre jani görsün diýp,

Iki aşyk zowky-sapa sürsün diýp,

Halaýyga  toý-tomaşa bersin diýp,

Sizden habar sorap durdy köşgünde.