Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

MUŞTAK OLUPMEN

MUŞTAK OLUP MEN


Gel, Tahyrym, bir dem görem jemalyň,

Seniň didaryňa  muştak olupmen.

Ýetdi  aýralygyň, ötdi wysalyň,

Seniň didaryňa muştak olupmen.


ýykylsyn, ýumrulsyn bu pelek naşat,

Ot alsyn, tutaşsyn, ýedi semawat,

Gulak goý, gaşynda kylaýyn perýat,

Seniň didaryňa  muştak olupmen.


Tillerim şeýdadyr, köňlüm höwesdir,

Ystyhanym naýdyr, ahym nepesdir, 

Saňa Zöhre meň dek muştak imesdir,

Seniň didaryňa muştak olupmen.  


Eý Tahyrym; bütün gitseň gaşymdan,

Bilmen, ne gowgalar öter başymdan,

Gara daşlar lagla döner ýaşymdan,

Seniň didaryňa muştak olupmen.


Mahym gyz diýr, maňa bu jan gerekmez,

Bu soltanet, tagty-rowan gerekmez,

Maňa sen gereksen, jahan gerekmez,

Seniň didaryňa muştak olupmen.