Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

SEÝLE  GIDELI

SEÝLE  GIDELI


Baglaryňda täze güller açylmyş,

Gel, Zöhrejan, bag seýline gideli,

Bilbiller mest olmuş, şebnem saçylmyş.

ýör, Zöhre jan, bag seýline gideli.


Syryň mälim etseň ýagşy-ýamana,

Çawuň düşer on sekiz müň jahana!

Rakyp duýsa, bizni goýmaz  dewrana

Ýör, Zöhrejan, bag seýline gideli.


Elip dek kamatyň ogşatma dala,

Gurban olam, serwi kaddy nahala,

Janym pida bolsun ak ýüzde hala,

Ýör, Zehre jan, bag seýline gideli.


Bilbil seýran eder gülde, çemende,

Aýralyk wähminden köňlüm pyganda,

Tahyr diýer, arman galmasyn janda,

Tur, Zöhre jan, bag seýline gideli.