Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

ARZUW  EÝLÄR GITMELI   BOLDUM ÝAR BIR ÝANA, BIZ BIR ÝANA NAZAR  KYLSA  DIŞLERIŇ REHM  ETMEZMIŇ HALYMA? (MELLEK)
AŇSA GURBANY MEN ÝAR,  SAŇA NER GEZGIN PYÝALA
AÝ   INDI GÖZELIM ÝADYMA DÜŞDÝ NÄZLI  ÝAR ŞIRMAÝY  DARAK
GEDASYDYR GÖZÜŇ BILEN ILLERDE OWADAN  GELIN ZARY BILEN

NER GEZGIN


Köňlüm, saňa nesihat, gezseň serbeser gszgin,

Tany dosty-duşmanyň, öýňe bahabar gezgin,

Ganym bilen garjaşsaň, daýym muşty-per gezgin,

Gezseň dünýä ýüzünde, dowam täze-ter gezgin,

Kyrk ýyl maýa gezinçäň, bütin bir ýyl ner gezgin.


Iki adam uruşsa, öter ýaly ýol berme,  

Birisine gep berip, ol birins al berme,

Owwal adamdan gaçma, gaçsaň, asla el berme,

 «Jan aga, özüň bil» diýp, hor näkese ýalbarma,

Kyrk ýyl maýa gezinçäň, bütin bir ýyl ner gezgin.


Nepes, hiç bir  kem durma deňi-duşu, dost-ýardan,

Pul tapmasaň, göterme näkes bilen süthordan,

Her diläňde, gam basar, köňlüň dolar gubardan,

Dogmaz togsan dört ýylda, bogaz bolsa är-ärden,

Kyrk ýyl maýa gezinçäň, bütin bir ýyl ner gezgin.