Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

ÝETIŞSEM

ÝETIŞSEM


Bahadyrlar, meni ýollaň ýoluma,

Arzym  budur, söwer  ýara  ýetişsem.

Aşyk menem, rähm eýläňiz halymýa,

Mysapyram, bir diýara ýetişsem.


Ýar didaryn  istäp galmyşam derde,

Merdana aşykmen, duşmuşam merde,

Ýedi ýyl bolupdyr wadaly ýerde,

Zöhräm bilen bir ykrara  ýetişsem.


Bir garybam aýralygyň dagynda,

Sergerdan gezermen ýar soragynda,     

Bilbil erdim  bir dilberiň bagynda.

Höwesim köp ol gülzara ýetişsem.


Kyrk böri siz, ady äleme dolan,

Niçe duşmanlary derbe-der  kylan,

Zöhre jan diýip, söweş etsem şa bilen

Häzir boluň, oşol käre ýetişsem.


Tahyr diýer, pida kyldym bu jany,

Başym bolsun Zöhre janyň gurbany,

Dünýä gelen çeker çoh-çoh armany,

Armanym ýok, ol nigara  ýetişsem,