Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

BIGANA ÝAGŞY ISLEMEN  SENI ŞAÝLY  BOLMASA
DERT GALAR JANYMYŇ  JANANASY ÝAGŞYDYR
DIÝMEK  BILÄNI KÖZ  BILÄNI ÝALANDADYR
GUÇAN  ÝERLERI LEÝLI  GEREKDIR ÝAR SENDEN
HARAÝYM DÖNDI ÖZGE  DEM  BOLMAZ

GUÇAN  ÝERLERI


Goç ýigitler, sürüň munda döwrany,

Ençeme jenanyň geçen ýerleri,

Şaapbasyň gyzy Şasenem jany,

Garyp guluň alyp, guçan ýerleri.


Ak göwsüne tylla düwmeler düzen,

Sallanyban aşygyna göz süzen,

Bir ajap sapaly baglarda gezen

Bilbil ýaly dürler seçen ýerleri.


Sermest ýakalarda seýran etdirip,

At çapdyryp, altyn gabak atdyryp,

Çadyr gurup, ak öýleri tutduryp,

Gülüp oýnam, göwün açan ýerleri.


Zelili diýr, Halap, Şirwana bardym,

Aşyk Aýdyň pirin gaşynda durdum,

Haňlap ýatan' köşgi-eýwan kän gördüm, .

Gör, kimleriň taşlap göçen ýerleri.