Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

OÝANMAZMYŇ?

OÝANMAZMYŇ?


Ýedi ýyl çekdim pyrkatyň, .

Zöhre janym, oýanmazmyň?

Içdim aýralyk şerbetin,

Wysal meýinden ganmazmyň?


Belent-belent daglar  aşyp,

Ýowuz günlerge ulaşyp,

Bu gün geldim, ýolum düşüp,

Sagdan-sola dolanmazmyň?


Dembe-demden  geler

Kylgaly myradym hasyl,

Iki aşyk boldy wasyl,

Rahmet meýinden ganmazmyň?


Sen diýp Bagdatdan gelermen,

Kä sargaryp, kä solarmen, .

Bu gün gelsem, erte ölermen,

Bir gün ömre guwanmazmyň?


Uzakdan geldim ýatmana,

Şirin lebiňden datmana,

Gözüm gyýmaz oýatmana,

Özüň bilip, oýanmazmyň?


Köýen, köp yşkyň derdine,

Kim ýetipdir myradyna?. . .

Tahyryň ýanan oduna,

Zöhre jan, sen hem ýanmazmň?!