Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

NE HALDA  GÖRDÜŇ?

NE HALDA GÖRDÜŇ?


Wahyt; tizden habar ber sowalymnyň jogabyn;

Habar ber, näzli ýarym sen niçik halda gördüň?,

Özümge ýoldaş etdim ýaryň salgan azabyn,

Itlerge şam kylarmen köýen bagrym kebabyn;

Habar ber, näzli ýarym sen niçik halda gördüň?


Mähweşim soragynda dagy-daşy gezermen,

Aý-gün kibi sergerdan, köýünde derbedermen,

Kaknus kimin ot çeýnäp: ataşga seýr edermen;

Bu gün bu halda: erte gör nä hala ýetermen.

Habar ber, näzli ýarym sen niçik halda gördüň?.


Gül ýüzüni görmesem her hepde-de: her aýda,

Bu köňlüm takat bermez matamhana saraýda,

Dönmek bolmaz ýolundan çyksa janym şu koýde,

Görmesem Zöhre janym, durabilmen bu jaýda.

Habar ber, näzli ýarim sen niçik halda gördüň?


Jananyma jan çekip, şirin janym berermen.

Ýanynda görsem agýar, özüm oda urarmen.

Ýalňyz başym ýolunda, hyzmat eýläp durarmen...

Çyn aşyky-didar men, ýar jamalyn görermen,

Sen meniň näzli ýarym sen niçik halda gördüň?


Bilmedim; ýar lebniden kaýsy teşne ganypdyr,

Bilbil uçup ýurdundan; zaglar gelip gonupdyr,

Ahym çykar asmana, bagrymda ot ýanypdyr...

Ýedi aşyk ötüpdir: kim men dek örtenipdir.

Tahyr diýr: Zöhre janym sen niçik halda gördüň?