Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

GYZLAR

GYZLAR


Tatarda Zöhre jan, Bagdatda — Mahym,

Gozlerimiň agy-garasy gyzlar.

Dagliry ýandyrar bu çeken ahym,

Bitmez synalarmyň ýarasy gyzlar.


Zöhre diýp ýüzlensem men bagry birýan,

Mahym janym aglar ýüregi girýan,

Iki gyzyň  arasynda  sergerdan,

Ýakdy meni yşkyň höwesi gyzlar.


Biri tarlan kibi bakar her ýana,

Biri zülpün darar, golunda şana,

Ikisi  duş-duşdan ot saldy jana,

Ýakdy meni yşkyň söwdasy gyzlar.


Biri — Aý, biri — Gün,  ýetebilmesmen,

Ikewin bir golda tutabilmesmen,

Şeker leblerinden ýutabilmesmen,

Mysaly kölleriň sonasy gyzlar.


Hiç kimse köýmesin köýen oduma,

Arzymny aýdarmen perizadyma,

Ruzy-şeb dowamat düşer ýadyma,

Tahyryň diliniň senasy gyzlar.