Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

UNUTMA

UNUTMA


Biliň baglap düşseň uzak ýollara,

Ýol başynda galan ýaryň unutma!

Seýran etseň sowsan-sünbül güllere,

Yşka  köýen nowbaharyň unutma!


Sen gitseň, galaram men munda aglap,

Aýralyk oduna bagrymy daglap,          

Gaýry bir dilbere köňlüni baglap,

Köňli saňa bagly ýaryň unutma!


Häkisterem, aşyk boldy göwhere,

Yşkyň tygy saldy synamga ýara

Ýusup kimin özüň saldyň bazara,

Züleýha dek hyrydaryň unutma!


Mejnun  kimin bolduň däli-diwana,

Men Leýlimen, başym saldym meýdana,

Zöhre bilen meşgul bolsaň döwrana,

Mahym atly intizaryň unutma!