Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

GÜRJINIŇ

Bir salatyn boýlym sallanyp geldi,

Gözümge sataşdy haly gürjiniň;

Aklymny apardy, bes men neýlärei,

Hesreti janymda galdy guržiniň.


Örtügi ýaşyldyr, geýdigi ala,

Boýy Selbä meňzär, kamaty dala,

Dişi düre meňzär, lebleri bala,

Haýp türki däldir tili gürjiniň.


Pirim  şahymerdan döwranlar sürmüş!

Gözellik  husnuny gürjige bermiş,

Bady-saba zülpün gerdenne urmyş,

Döküler tört ýana teli gürjiniň.


Bakjasynda şeýda bilbil ötüşmez,

Ah urar men, nalam ýara ýetişmez,

Derdim köpdür, derman goluma düşmez,

Öter egremçeden  bili gürjiniň.


Hemra diýer, tirem ýaryn bagyny,

Doly içsem  piýalasyn, sagyny,

Gezem gapysynda ýar otagyny,

Men bolam hyzmatkär guly gürjiniň.