Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

NÄTILÄR   MENDEN?

NÄTILÄR  MENDEN?


Penjireden maýyl-maýyl bakan ýar,

Ýar, gara gözleriň nätilär menden?

Şirin janym yşk oduna ýakan ýar,

Ýar, gara gözlerin, nätilär menden?


Şol gara gözüňe bendi  bolaýyn,

Men senden  aýrylyp, kanda  bolaýyn,

Men bir tylla ýüzük, sende bolaýyn,

Ýar, gara gözleriň nätilär  menden?


Säherler ir turup, bakam her ýana,

Men ýary görmesem galam armana,

Näge gözüm düşdi, galdym haýrana,

Ýar, gara gözleriň nätilär menden?


Gözlerin, jellatdyr, alar janymy,

Kirpigiň neşterdir, döker ganymny,

Sen dileseň men bereýin janymny,

Şol gara gözleriň nätilär menden?


Müňküriň köňlünden gitmez gümany,

Bilbiliň desdinde gülüň dumany,

Saýat han Hemranyň dini, imany,

Ýar, gara gözleriň nätilär menden?