Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

BIR DANYŞ

BIR DANYŞ


Küýzesine suw dolduryp gelen  gyz,

Mämeli gyz, biziň bilen bir danyş.

Aşygyn öldürip, janym alan gyz.

Mämeli gyz, biziň bilei  bir  danyş.


Sallana-sallana  gider  sen  daşa,

Iki  mämäň  bir-birine bakyşa.

Gözüm  düşdi  aýagynda   nakyşa,

Mämeli gyz, biziň bilen bir danyş,


Gurban olam  bilindäkn guşaga.

Baş bolup sen bir bölejik uşaga,

Bizi görüp, ýüzüň saldyň aşaga,

Mämeli gyz, biziň bilen bir danyş.


Gurban olam ak ýüzüňde halyna,

Umydym bar lebindäki balyňa,

Mis küýzäni göterip sen dalyňa,

Mämeli gyz, bizin bile bir dainş.


Ajal  gelse,  bakmaz  gyza,  juwana,

Seniň  yşkyň  etdi  däli-diwana.

Goja Ahmedi sen getirdiň amana,

Mämeli gyz, biziň bile bir daniş.