Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

ÝAŞYLBAŞ

ÝAŞYLBAŞ


Goja kişi, günähiňe kaýyl sen,

Neçün tirdiň almalary  bagymda?!

Gözelleriň jemalyna  maýyl sen,

Neçün tirdiň almalary bagymda?!


Muhubbet ýolundan  güzer  etmediň,

Bakyp  öz-özüňe,  nazar etmediň,

Meniň gazabymdan hezer etmediň,

Neçün tirdiň almalary bagymda?!


Bagbanlarym  gol  uzatmaz bagyma,

Binalar salmyşam soly-sagyma,

Birugsat girip sen meniň bagyma,

Neçün tirdiň almalary bagymda?!


Saýat han diýr, gyzlar — şahy

hubandyr, Gülüp, oýnaşmagä şirin zybandyr.

Urar men, söger men, höküm rowandyr,

Neçün tirdin almalary bagymda?!