Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

SEÝDEK
SEÝDEK

Bir salatyn boýlym, serwim senewber,

Leblerinde şirin, şeker, bal olsun;

Jemalyň kuýaşdyr, kamatyň ar-ar,

Çemenler içinde boýuň dal olsun.


Sürmeler çekilmiş ol gara göze,

Dostum, ýaşyn, ýetsin, elbetde, ýüze,

Men neýledim, sonam, ne diýdim size?  

Bir galat söz diýdim, tilim lal olsun.


Ýüzüni meňzetdim  aýa-kuýaşa,

Seniň bilen döwran sürsem hemişe,

Asmanda melekler eýläp tomaşa,

Wenehdan degresi goşa hal olsun.


Seniň geýdijegin atlaz daraýy,

Jaýyň jennet bolsun  köşki-saraýy,

Hemra diýer,  aýagynda dupaýy,

Ýaşyl köwüş, altyn, kümüş, lagl olsun.