Türkmen aýdymlary

Aýdym adamlaryň baky hemrasy. Adam aýdym bilen durmuşyň belentliklerine gadam urýar.

Türkmen halk aýdymlarynyň iň gowy nusgalaryndan.

** Görogly eposyndan.

** Leýli-Mejnun.

** Zöhre-Tahyr.

** Saýatly-Hemra.

** ŞASENEM-GARYP.

** Nejep oglan.

** Hüýrlukga- Hemra.

** Asly-kerem.

** Gül-bilbil.

** Gül-senuber.

** Magtymguly.

** Mollanepes.

** Kemine.

** Zelili.

** Her çemenden bir gunça.

KÄKILIŇ

KÄKILIŇ


Güýz dolandy, bahar oldy, ýaz oldy,

Awazy gulagma geldi käkiliň.

Aglamadym, oýnamadym, gülmedim,

Höwesi janymda galdy käkiliň.


Ýaňagyna düşär gara saçyny,

Köňlüm istär ala gözli laçyny,

Aldap awdan goýar algyr laçyny,

Hatty-haly, syýa zülpi käkiliň.


Çoh saýýatlar aldanarlar alyna,

Köňlüm telwas eýlär goşa halyna,

Barabardyr çar köşäniň malyna,

Kah-kah urup, hoş gülüşi käkiliň.


Gök jama geýinip, keşt eder düzi,

Gollary hal-haldyr, paýy gyrmyzy,

Jygaly, şikarly, sürmeli gözi,

Haty syýa zülpi haly käkiliň.


Hemra diýer, ýar hemişe handandyr,

Ýurdumyzda galan ol Selbi jandyr,

Laglydyr, göwherdir, dürri-merjandyr,

Murassyg gupbasy bardyr käkiliň.